» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 169977 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید32295 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید 23873 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2740611546
دوشنبه2472811187
جمعه2665310673
شنبه2496311179
چهارشنبه2155711055
پنجشنبه 2127910654
سه شنبه2339111115
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2487013913
16الی 20 عصر 3111013638
20الی 24 شب 238739739
8الی 12 ظهر 2892313961
12الی 16 بعدازظهر 2890614010
4الی 8 صبح 3229512148