» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 156837 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید30167 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 22016 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 25709 10250
دوشنبه 22779 9903
جمعه 24664 9341
شنبه 23120 9887
چهارشنبه 19579 9680
پنجشنبه 19533 9419
سه شنبه 21453 9776
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 22016 11815
16الی 20 عصر 29110 12165
20الی 24 شب 22438 8719
8الی 12 ظهر 26629 12465
12الی 16 بعدازظهر 26477 12405
4الی 8 صبح 30167 10687