» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 123509 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید24904 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 15731 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 21083 6861
دوشنبه 17854 6465
جمعه 20116 6016
شنبه 18348 6406
چهارشنبه 14833 6406
پنجشنبه 14858 6103
سه شنبه 16417 6401
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15731 7299
16الی 20 عصر 23654 8170
20الی 24 شب 18164 5825
8الی 12 ظهر 20660 8295
12الی 16 بعدازظهر 20396 8214
4الی 8 صبح 24904 6855