» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 114728 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 12/01/1393 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید23786 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 13622 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 19928 6130
دوشنبه 17027 5887
جمعه 18911 5397
شنبه 16771 5646
چهارشنبه 13384 5635
پنجشنبه 13616 5428
سه شنبه 15091 5704
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 13622 6447
16الی 20 عصر 22287 7293
20الی 24 شب 16878 5198
8الی 12 ظهر 19285 7406
12الی 16 بعدازظهر 18870 7297
4الی 8 صبح 23786 6186