» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 166785 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید31773 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید 23554 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2693011149
دوشنبه2426810844
جمعه2623710320
شنبه2450010824
چهارشنبه2107110689
پنجشنبه 2082710307
سه شنبه2295210787
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2415913298
16الی 20 عصر 3063013255
20الی 24 شب 235549491
8الی 12 ظهر 2839713595
12الی 16 بعدازظهر 2827213554
4الی 8 صبح 3177311727