» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 159032 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید30586 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 22355 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2595710465
دوشنبه2304710129
جمعه250329593
شنبه2348810149
چهارشنبه198949917
پنجشنبه 197819613
سه شنبه2183310010
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2235512108
16الی 20 عصر 2946112452
20الی 24 شب 227238903
8الی 12 ظهر 2707112788
12الی 16 بعدازظهر 2683612661
4الی 8 صبح 3058610964