» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 118634 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 12/01/1393 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید24354 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 14748 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 20326 6375
دوشنبه 17340 6111
جمعه 19564 5650
شنبه 17415 5904
چهارشنبه 14138 5938
پنجشنبه 14173 5696
سه شنبه 15678 5995
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14748 6795
16الی 20 عصر 22756 7607
20الی 24 شب 17508 5428
8الی 12 ظهر 19821 7732
12الی 16 بعدازظهر 19447 7640
4الی 8 صبح 24354 6467