» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 162336 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید31176 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 23068 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2644210784
دوشنبه2358910431
جمعه256049873
شنبه2389710419
چهارشنبه2032510180
پنجشنبه 202009863
سه شنبه2227910295
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2306812538
16الی 20 عصر 2989612773
20الی 24 شب 231159153
8الی 12 ظهر 2759913082
12الی 16 بعدازظهر 2748213036
4الی 8 صبح 3117611263