» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 121255 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید24622 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 15238 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 20695 6647
دوشنبه 17628 6292
جمعه 19856 5858
شنبه 17881 6177
چهارشنبه 14499 6190
پنجشنبه 14599 5928
سه شنبه 16097 6200
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15238 7069
16الی 20 عصر 23236 7912
20الی 24 شب 17900 5650
8الی 12 ظهر 20272 8043
12الی 16 بعدازظهر 19987 7942
4الی 8 صبح 24622 6676