» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 126012 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید25234 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 16143 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 21426 7096
دوشنبه 18201 6668
جمعه 20475 6237
شنبه 18758 6658
چهارشنبه 15122 6606
پنجشنبه 15235 6317
سه شنبه 16795 6628
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 16143 7557
16الی 20 عصر 24087 8455
20الی 24 شب 18473 6004
8الی 12 ظهر 21155 8615
12الی 16 بعدازظهر 20920 8495
4الی 8 صبح 25234 7084