» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 141347 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید27617 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 19065 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 23602 8926
دوشنبه 20414 8494
جمعه 22745 8005
شنبه 21039 8552
چهارشنبه 17234 8259
پنجشنبه 17441 8085
سه شنبه 18872 8321
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 19065 9946
16الی 20 عصر 26713 10626
20الی 24 شب 20373 7500
8الی 12 ظهر 23901 10801
12الی 16 بعدازظهر 23678 10738
4الی 8 صبح 27617 9031