» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 174878 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید33065 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید 24518 نفر

 » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه2796812039
دوشنبه2542211657
جمعه2738211177
شنبه2572511664
چهارشنبه2229611554
پنجشنبه 2201711183
سه شنبه2406811590
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2605614793
16الی 20 عصر 3187614195
20الی 24 شب 2451810140
8الی 12 ظهر 2967014506
12الی 16 بعدازظهر 2969314560
4الی 8 صبح 3306512670