» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 137172 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید26866 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 18280 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 22996 8484
دوشنبه 19847 8103
جمعه 22140 7617
شنبه 20457 8147
چهارشنبه 16694 7843
پنجشنبه 16789 7673
سه شنبه 18249 7890
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18280 9431
16الی 20 عصر 26036 10130
20الی 24 شب 19886 7178
8الی 12 ظهر 23118 10279
12الی 16 بعدازظهر 22986 10238
4الی 8 صبح 26866 8501