» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 139450 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 02/01/1394 بازدید2618 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 18/03/1397 بازدید 1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید27269 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید 18733 نفر

  » فراوانی ایام هفته
ایام هفتهتعداد بازدیدبازدیدکننده
یکشنبه 23330 8733
دوشنبه 20136 8314
جمعه 22449 7853
شنبه 20815 8379
چهارشنبه 17018 8074
پنجشنبه 17175 7915
سه شنبه 18527 8087
  » فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانیتعداد بازدیدبازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 18733 9709
16الی 20 عصر 26404 10416
20الی 24 شب 20122 7367
8الی 12 ظهر 23528 10566
12الی 16 بعدازظهر 23394 10516
4الی 8 صبح 27269 8781